REGULAMIN

UCZESTNICTWA WIDZÓW W WYDARZENIACH ARTYSTYCZNYCH W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa szczególne zasady uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych (zwanych dalej „Wydarzeniami”), organizowanych przez Teatr  GARNIZONU SZTUKI – teatr pozytywnych emocji, (zwany Teatrem) w siedzibie Teatru ul. Marii Konopnickiej 6, Warszawa. 

2. Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kultura…(link is external).

II. ZASADY UDZIAŁU WIDZÓW W WYDARZENIACH

1. Widzowie są informowani podczas rezerwacji i zakupu biletów o tym, że uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją i zobowiązaniem do przestrzegania Regulaminu Teatru, dostępnych na stronie www. garnizonsztuki.org.pl.

2. Zapisy Regulaminu opisane w ust. 1 wiążą wszystkie osoby zamierzające uczestniczyć w Wydarzeniu, niezależnie od tego czy nabyły bilet osobiście w kasie Teatru, w drodze on-line, czy za pośrednictwem osób trzecich.

3. Pracownicy obsługi widowni są uprawnieni do uniemożliwienia uczestnictwa
 w Wydarzeniu osobie, która nie przestrzega regulaminu, zasad lub wytycznych,
 o których mowa w ust. 1.

4. Każdy widz jest obowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a także stosowania się do komunikatów graficznych, głosowych oraz poleceń obsługi widowni w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

5. W spektaklu może wziąć udział osoba:

1) u której w okresie ostatnich 10 dni nie zdiagnozowano zakażenia wirusem SARS-CoV-2 ani wystąpienia choroby COVID-19;

2) u której w okresie ostatnich 10 dni nie występowały objawy choroby
 COVID-19;

3) która nie podlega obowiązkowej kwarantannie lub izolacji z powodów związanych z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2. 

 6. Otrzymując bilet wstępu lub odbierając zaproszenie uczestnik spektaklu,
 a w przypadku uczestnika małoletniego – jego rodzic lub opiekun, potwierdza, iż zgodnie z jego najlepszą  wiedzą w okresie ostatnich 10 dni nie zdiagnozowano
 u uczestnika zakażenia wirusem SARS-CoV-2 ani wystąpienia choroby COVID-19 oraz, że uczestnik nie podlega obowiązkowej kwarantannie lub izolacji z powodów związanych z wystąpieniem epidemii wirusa SARD-CoV-2. 

7. Jeżeli w okresie od dnia otrzymania biletu lub zaproszenia do dnia spektaklu (włącznie) u uczestnika zostanie zdiagnozowanie zakażenie wirusem SARS-CoV-2  lub wystąpienia choroby COVID-19, lub wystąpią u niego objawy choroby COVID-19 lub zostanie objęty obowiązkową kwarantanną lub izolacją jego rodzic lub opiekun, zobowiązany jest poinformować o tym organizatora i zaniechać udziału
 w spektaklu.  

8. Ilość uczestników spektaklu jest ograniczona. 

9. Przed wejściem na teren spektaklu uczestnik zobowiązany jest okazać pracownikom obsługi widzów organizatora: 

1) ważny i niewykorzystany bilet wstępu na spektakl lub imienne zaproszenie wydane przez organizatora;

2) złożyć ustne oświadczenie pracownikom obsługi widowni organizatora ustne oświadczenie o szczepieniu przeciw COVID-19, w przypadku osób małoletnich jego rodzic lub opiekun.  

10. Na terenie Teatru widzowie są zobowiązani do:

1) zachowywania co najmniej 1,5 m odstępu od innych osób,

2) używania płynu odkażającego do rąk dostępnego przy wejściu do Teatru przed każdorazowym wejściem do Teatru,

3) zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (maseczka), zapewnionymi we własnym zakresie. 

11. Widzowie nie stosujący się do instrukcji pracowników obsługi widowni Teatru
 w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu zostaną poproszeni o opuszczenie Teatru. W takim przypadkach nie przysługuje zwrot należności za zakupiony bilet, ani jego wymiana. Teatr ma prawo w uzasadnionych przypadkach zawiadomić o zaistniałym naruszeniu odpowiednie służby porządkowe lub sanitarno-epidemiologiczne.

III. ORGANIZACJA WIDOWNI

1. Priorytetem przy organizacji widowni jest unikanie kolejek i skupisk wśród widzów.

2. Przy wejściu do Teatru widzowie powinni zachowywać od siebie 1,5 m odstęp. 

3. Teatr zastrzega sobie prawo do podziału widzów na grupy wpuszczane
 w odpowiednich odstępach czasowych.  

4. W miarę możliwości, wpuszczane na Wydarzenie oraz wypuszczane po Wydarzeniu będą najpierw osoby starsze oraz niepełnosprawne. 

5. Przy wejściu pracownicy obsługi widzów kierują ruchem, wpuszczając widzów stopniowo do Teatru po weryfikacji, czy widz ma zakryte usta i nos, posiada ważny bilet oraz złożył dobrowolne oświadczenia o szczepieniu przeciw COVID-19. 

6. Szatnie Teatru pozostaje nieobowiązkowa. 

7. Organizator wyznacza miejsca na widowni z zachowaniem odpowiedniego odstępu zgodnie z ogólnie obowiązującymi normami prawnymi. 

8. Widzowie są zobowiązani do zajmowania miejsc zgodnie z miejscem wskazanym na bilecie. W przypadku wejściówki widz zajmuje miejsce wskazane przez obsługę widowni Teatru. Teatr zastrzega, iż w przypadku miejsc numerowanych mogą one ulec zmianie.

9. Osoby spóźnione będą wpuszczone na widownie na wolne miejsca wskazane przez obsługę widowni. 

10. Obsługa widowni Teatru podczas Wydarzenia będzie zwracała uwagę na zakrycie nosa i ust widzów. 

11. Teatr zapewnia zachowanie odpowiedniego odstępu na widowni poprzez udostępnienie widzom nie więcej niż 50% liczby miejsc na każde Wydarzenie dla osób niezaszczepionych przeciw COVID-19. Po zakończeniu Wydarzenia wprowadza się zasadę etapowego opuszczania widowni przez widzów. 

12. Pracownicy obsługi widzów odpowiednio kierują widzów do najbliższych wyjść.

13. Rekomendowany wiek przy spektaklach dla dorosłych to powyżej 16 rż, Obsługa Widowni ma prawo odmówić wejścia na widownię młodszemu Widzowi.

 

IV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANE PRZEZ TEATR

 

1. Na terenie Teatru rozmieszczone są środki do dezynfekcji oraz tablice informacyjne przypominających o obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu min. 1,5 metra, z wyjątkiem miejsc na widowni. 

2. Na terenie Teatru: przy kasie biletowej, przy wejściu głównym, w strefie głównej foyer, w oznaczonych miejscach na parterze, piętrze oraz w toaletach umieszczono dozowniki z płynem dezynfekującym na bazie min. 60% alkoholu oraz środki do mycia.

3. Po każdym spektaklu przeprowadza się dezynfekcję pomieszczeń przeznaczonych dla widzów wraz z wyposażeniem.

4. Podczas spektaklu służby porządkowe dokonują dodatkowej dezynfekcji klamek, poręczy i innych elementów często dotykanych: przed i po przerwie.

5. Sala widowiskowa jest wietrzona i wentylowana przed, w trakcie i po spektaklu. 

6. W miejscach narażonych na tworzenie kolejek, tj. przy wyjściu głównym, przy toaletach, na schodach stosuje się odpowiednie oznakowania zapewniające dystans.

7. Pracownicy obsługi widzów dbają o zapobieganie tworzeniu się zgromadzeń.

8. Publiczność usytuowana w odległości minimum 2 metrów od artystów, w przypadku występów wokalnych – min. 6 metrów.

9. Personel Teatru (w szczególności: pracownicy obsługi widzów, pracownicy ochrony, pracownicy służb sprzątających, kasjerzy) w czasie otwarcia Teatru dla widzów wykonuje czynności w maseczkach i rękawiczkach dokonując regularnej dezynfekcji rękawiczek.

10. Każdy najemca (współorganizator) zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Regulaminu i właściwe dla Teatru rozliczenie się z jego postanowień.  

11. Personel Teatru zostanie przeszkolony przed wydarzeniem w zakresie stosowania procedur bezpieczeństwa w związku z trwającym stanem epidemii,
 w szczególności bezkontaktowej obsługi widzów.

12. Przed każdym wydarzeniem sporządzana jest lista osób z personelu Teatru biorących udział w danym wydarzeniu.  

14. Na terenie   Teatru: w toaletach oraz przy wyjściach z Teatru zostały rozmieszczone, zamykane, specjalnie oznakowane pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej.

15. W Teatrze wyznaczono koordynatora do spraw zdrowotnych i bezpieczeństwa sanitarnego. 

16. W przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u widza lub obsługi, Teatr udostępnia listę osób, które zakupiły bilety na dany spektakl oraz listę osób zaangażowanych do obsługi danego spektaklu odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

17. Lada kasowa oraz czytniki płatności są poddawane częstej dezynfekcji.

V. POLITYKA INFORMACYJNA

1. Niniejszy Regulamin jest udostępniany na stronie internetowej pod adresem www: garnizonsztuki.org.pl, a także wywieszony przy wejściu do Teatru, przy kasie biletowej.

2. Zapoznanie się z treścią Regulaminu jest wymagane przed zakupem biletu.

3. Dokonanie zakupu biletu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu
 i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień. 

4. Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych, podstawie ich zbierania, okresie przetrzymywania, a także Państwa uprawnieniach z tego tytułu znajduje się na formularzu oświadczenia o stanie zdrowia. 

5. Ważne dla bezpieczeństwa widzów informacje przekazywane są za pomocą komunikatów głosowych.

6. Teatr zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

Uwaga! W związku z błędnym kierowaniem przez nawigację Google:

JEDYNYM PRAWIDŁOWYM ADRESEM Teatru Garnizon Sztuki jest ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa. (okolice Placu Trzech Krzyży, obok hotelu Sheraton, na tyłach Teatru Studio Buffo). Jesteśmy w trakcie wyjaśniania błędu i mamy nadzieję, że szybko uda nam się przywrócić prawidłową nawigację.

Do zobaczenia w Teatrze Garnizon Sztuki
;-)