Bilety i Vouchery

Bilety dostępne na:

NNaszej stronie w zakładce repertuar

Bilety grupowe: bilety@garnizonsztuki.org.pl

Kasa Teatru: kasa@garnizonsztuki.org.pl

BILETY NORMALNE

Bilet wstępu z przypisanym miejscem siedzącym, jego cena jest uzależniona od spektaklu i miejsca na widowni.

BILETY ULGOWE

Dla studentów, emerytów, rencistów, zakup możliwy jedynie za okazaniem dokumentu uprawniającego do ulgi w kasie teatru. Jedna legitymacja uprawnia do zakupu jednego biletu ulgowego, ilość biletów ulgowych jest ograniczona.

WEJŚCIÓWKI

To bilet wstępu bez wskazanego miejsca siedzącego, w cenie 50 zł. Wejściówki sprzedawane są na 30 minut przed rozpoczęciem spektaklu, ilość wejściówek jest ograniczona. Teatr ma prawo odmówić sprzedaży wejściówek na wybrane wydarzenia. Widzowie, którzy zakupili wejściówki mogą wejść na widownię po wyraźnym komunikacie Obsługi Widowni, tuż przed rozpoczęciem spektaklu.

VOUCHERY

Jest to bilet otwarty, który można wymienić na wybrane Wydarzenie w ramach dostępności wolnych miejsc, ważność Vouchera wynosi 6 miesięcy od daty zakupu.

BILETY GRUPOWE

Rezerwacji biletów grupowych można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 10-15 w Biurze Organizacji Widza pod mailem bilety@garnizonsztuki.org.pl

 

                                      Regulamin konkursu Organizatora


                                                       § 1. Organizator


                               

Organizatorem niniejszego konkursu (dalej: „Konkurs”) jest GARNIZON SZTUKI 5252811077 ul. MARII KONOPNICKIEJ 6 00-491 WARSZAWA MAZOWIECKIE
1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany,

popierany, zarządzany, powiązany ani przeprowadzany przez serwis

społecznościowy Instagram. Serwis społecznościowy Instagram nie ponosi

odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz

skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do

Organizatorów, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu

społecznościowego Instagram.

2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób biorących udział w

Konkursie. Konkurs to przedsięwzięcie charakteryzujące się istnieniem

elementu współzawodnictwa w celu osiągnięcia jak najlepszego rezultatu.

Konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria.


§ 2.


Miejsce i czas trwania Konkursu


1. Konkursy zostają przeprowadzony przez Organizatora wskazanego

w paragrafie 1 tego Regulaminu w serwisie społecznościowym Instagram

organizatora.


2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach wskazanych w poście konkursowym na profilu instagram Garnizonu Sztuki.

3. Początkiem trwania konkursu jest moment opublikowania na Instagramie organizatora

postu z treścią zadania konkursowego (dalej: „Zadanie konkursowe”) na profilu: https://www.instagram.com/garnizonsztuki_teatr/

4. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 5 dni po dacie zakończenia konkursu, ustalonej w poście konkursowym. 

5. W wyjątkowych sytuacjach Organizatorzy mogą przedłużyć lub przerwać

trwanie Konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformują na

Instagramie.

§ 3.

Komisja konkursowa


Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w

szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu

oraz wyłonienia i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powołuje

własną niezależną komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby.


§ 4.

Udział w Konkursie


1. Konkurs organizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W ramach Konkursu osoba, która spełni wymogi przewidziane Regulaminem i

przepisami prawa ma możliwość otrzymania nagrody przewidzianej w poście konkursowym.

3. Konkurs w żadnym wypadku nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem

wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani

żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o

grach hazardowych (tekst jednolity Dz.U.2016.471 z dnia 2016.04.08).

4. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły 18. rok życia i posiadają

pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnik”). Uczestnikiem

Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała niniejszy

Regulamin. Za moment zaakceptowania Regulaminu uznaje się moment

przystąpienia do Konkursu poprzez wykonanie Zadania konkursowego. Udział

w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie

dobrowolne.

5. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie własnego

konta w serwisie społecznościowym Instagram. Aby wziąć udział w Konkursie,

Uczestnik musi spełniać warunki wskazane

w Regulaminie oraz wykonać Zadanie konkursowe.

6. W Konkursie Uczestnik może brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne

jest tworzenie fikcyjnych kont i wykonywanie za ich pośrednictwem Zadania

konkursowego. Niedopuszczalne jest również wykonywanie Zadania

konkursowego w imieniu osób trzecich.

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów, członkowie

władz i przedstawiciele Organizatorów oraz innych podmiotów biorących

bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby

współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej

podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj.

wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby

pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

8. Organizatorzy zastrzegają, że udział w Konkursie odbywa się na własną

odpowiedzialność Uczestnika i ponosi on z tego tytułu wszelkie konsekwencje,

w tym prawne, obejmujące także odpowiedzialność za naruszenie praw osób

trzecich.

9. Prawidłowe wykonanie Zadania konkursowego jest równoznaczne z akceptacją

przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania

odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie.

10. Uczestnik, który przystąpił do Konkursu spełniając warunki niniejszego

Regulaminu jest jednocześnie związany warunkami Regulaminu.


§ 5.


Zasady i przebieg Konkursu


1. Pierwszego dnia trwania Konkursu, czyli dnia zgodnego z datą podaną na Instagramie,

opublikowany zostanie post zawierający Zadanie Konkursowe.

2. Zadanie Konkursowe polega na wykonaniu zadania konkursowego, opisanego w treści postu konkursowego na instagramie. 

3. Uczestnicy mogą udzielać wypowiedzi w ramach Zadania Konkursowego

w następujący sposób:


4. publikować wypowiedzi pod postem konkursowym w serwisie

społecznościowym Instagram, w formie komentarza, do godziny 23:59:59

ostatniego dnia trwania Konkursu, wskazanego w poście konkursowym. 

5. Każdy Uczestnik uprawniony jest do opublikowania pod postem 1 wypowiedzi

w ramach Zadania Konkursowego.

6. Konkurs jest jednoetapowy.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieuwzględniania w Konkursie

wypowiedzi, które:

a) są niezgodne z regulaminem portalu Instagram;

b) nie spełniają kryteriów określonych w Regulaminie lub są zgłoszone niezgodnie

z zasadami Regulaminu;

c) zawierają treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne lub obraźliwe lub

naruszające obowiązujące przepisy prawa;

d) naruszają prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste

osób trzecich;

e) zawierające logotypy bądź treści o charakterze reklamowym, dotyczące

jakichkolwiek towarów lub usług innych, niż Organizatora.

8. Prawidłowe wykonanie Zadania konkursowego, w sposób zgodny z ust. 2

powyżej jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących

oświadczeń i zobowiązań:

a) Przekazana w ramach Zadania Konkursowego wypowiedź, stanowi przejaw

indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika;

b) Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do przekazanej wypowiedzi i nie są

one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich;

c) Korzystanie przez Organizatora z przekazanej w ramach Zadania

Konkursowego wypowiedzi, zgodnie z Regulaminem Konkursu, nie zagrozi ani

nie naruszy niczyich praw, dóbr oraz tajemnicy chronionej prawem.

d) Z chwilą opublikowania pod postem konkursowym wypowiedzi, Uczestnik

przenosi na Organizatorów w sposób wyłączny, nieodpłatny, nieograniczony w

czasie i nieograniczony terytorialnie przysługujące mu autorskie prawa

majątkowe do przesłanych w ramach Zadania konkursowego haseł, wypowiedzi

lub innych autorskich wytworów Uczestnika zamieszczonych w wypowiedzi,

dalej zwanych łącznie „Utworami” na następujących polach eksploatacji:

e) Trwałe lub czasowe utrwalanie oraz zwielokrotnianie Utworów lub ich części

dowolną techniką, w dowolnej skali i na dowolnym materiale, w tym w

szczególności przez zapis elektroniczny, magnetyczny oraz optyczny na

wszelkich nośnikach, w tym na dyskach komputerowych oraz z wykorzystaniem

sieci prywatnych i publicznych, w tym publicznej sieci Internet;

f) Umieszczanie Utworów lub ich części w sieci internetowej oraz na wszelkich

nośnikach wykorzystywanych do prowadzenia reklamy i promocji;

g) Nadawanie Utworów lub ich części za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub

bezprzewodowej, przez stację naziemną, za pośrednictwem satelity,

równoczesne i integralne nadanie Utworów lub ich części nadawanych przez

inną organizację radiową lub telewizyjną;

h) Udostępnianie Utworów lub ich części w celu zapewniania do nich dostępu w

wybranym miejscu i w wybranym czasie (sieć Internet lub inne sieci

komputerowe);

i) Wprowadzenie Utworów lub ich części do obrotu, w tym ich zbywanie;


j) Wykorzystywanie Utworów lub ich części w sieciach otwartych, wewnętrznych,

przekazach satelitarnych i radiowych;

k) Wykorzystywanie Utworów lub ich części w dowolnie wybranej przez

Organizatorów formie do celów marketingowych;

l) Wprowadzenie Utworów lub ich części do pamięci komputerów i innych

podobnie działających urządzeń;

m) Adaptacja Utworów lub ich części dla różnego rodzaju odbiorców przez nadanie

im różnego rodzaju form oraz utrwalanie, powielanie, rozpowszechnianie i

wprowadzanie do obrotu tak zmienionych Utworów lub ich części;

n) Reprodukowanie oraz wprowadzanie wszelkich zmian w całości bądź w części

Utworów poprzez modyfikacje ich koloru, układu, czcionki, a także prawo do

wykonywania tłumaczeń i streszczeń;

o) Przystosowywanie, rozbudowywanie, zmiana układu lub jakichkolwiek inne

zmiany i modyfikacje Utworów lub ich części, w tym także przekształcenie ich

formatu pierwotnego na dowolny inny format i dostosowywanie do platform

sprzętowo – systemowych Organizatorów;

p) Przerobienie (dostosowanie) Utworów lub ich części oraz łączenie ich

fragmentów z innymi Utworami;

q) Rozpowszechnianie kopii zmodyfikowanych Utworów lub ich części, a także ich

poszczególnych egzemplarzy;

r) Digitalizacja Utworów lub ich części;

s) Dowolne wykorzystanie Utworów lub ich części;

t) Utrwalanie, zwielokrotnianie i wykorzystywanie Utworów lub ich części

poprzez umieszczanie ich w czasopismach drukowanych;

u) Wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie, przechowywanie i naprawa

Utworów lub ich części;

v) Udzielenie licencji oraz innych podobnych praw na wykorzystywanie Utworów

lub ich części przez podmioty trzecie;

w) Zezwalanie na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, w tym prawa najmu

i dzierżawy.

9. Uczestnik, publikując pod postem konkursowym wypowiedź, oświadcza, że

ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie wszelkich praw, w tym praw

autorskich osób trzecich za wypowiedź zgłoszoną do Konkursu w ramach

Zadania Konkursowego.


§ 6.


Zasady wyłaniania zwycięzców. Nagrody

1. Opublikowane wypowiedzi zostaną poddane ocenie Komisji.

2. Po zakończeniu Konkursu, zostanie wyłoniona ilość zwycięzców, wspomniana w poście konkursowym. 

3. Zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci wspomnianej w treści postu konkursowego. 

4. Komisja Organizatora kieruje się w swojej ocenie kreatywnością

udzielonych wypowiedzi oraz zgodnością (prawidłowością) opublikowanych

wypowiedzi z Zadaniem Konkursowym i Regulaminem. Organizatorzy

zastrzegają sobie prawo nie uzasadniania wyboru danej wypowiedzi.

7. Wybór Komisji ma charakter ostateczny.

8. Zwycięzcy zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody w terminie nie

dłuższym niż 5 (pięć) dni roboczych po zakończeniu Konkursu, za pośrednictwem

komentarza Organizatorów pod postem konkursowym.

9. Po spełnieniu warunków Regulaminu, Nagrody zostaną przekazaną zwycięzy w kasie biletowej przed wybraną datą spektaklu.

10. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za brak

możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w

szczególności w przypadku:


a) Podania danych, o których mowa w ust. 10 powyżej po upływie terminu 7 dni

od powiadomienia Zwycięzcy o wygranej ;

b) Podania błędnych, nieprawdziwych bądź niepełnych , niekompletnych danych, o

których mowa w ust. 9 powyżej;

c) Złożenia błędnych bądź nieprawdziwych oświadczeń, o których mowa w § 5 ust.

7;


d/ Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku naruszenia lub niedopełnienia

któregokolwiek z postanowień Regulaminu.

g) W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody, Organizatorzy zastrzegają

sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez

Komisję Konkursową. Rezygnacja z części Nagrody równoznaczna jest z

rezygnacją z całości nagrody.

14. Nie jest możliwe wypłacenie Zwycięzcy kwoty stanowiącej ekwiwalent

pieniężny Nagrody ani zamiana Nagrody na inną nagrodę rzeczową.

15. Nie jest możliwe przeniesienie przez Zwycięzcę prawa do Nagrody na rzecz

osób trzecich.


§ 7. Dane osobowe


1. Zgłaszając udział w Konkursie Uczestnik, będący osobą fizyczną, wyraża zgodę

na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora

zgodnie z prawem.

2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.

Wypełnienie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z akceptacją ich

przetwarzania na cele Konkursu.

3. Uczestnik udostępnia następujące dane osobowe: zgłaszając się do Konkursu:

imię, nazwisko, adres e-mail, datę urodzenia; w celu odbioru Nagrody: dane

wymagane do wystawienia właściwego formularza PIT i odprowadzenia

podatku dochodowego od Nagrody; zgłaszając reklamację: imię, nazwisko,

adres e-mail, adres zamieszkania, datę urodzenia;

4. Organizator jako administrator danych osobowych informuje, że:

a) Jest administratorem danych osobowych Uczestnika w rozumieniu

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO); b. Dane osobowe

Uczestnika będą przetwarzane:

(I) w celu związanym z organizacją i przebiegiem Konkursu, a w wypadku

wyrażenia odrębnych zgód, również w celach marketingowych (marketing

bezpośredni), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

(II) w celu wykonywania praw autorskich wskazanych w § 8 powyżej, na podstawie

art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO;

(III) w celu obsługi roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora

przez czas niezbędny dla realizacji celów, w związku z którymi zostały

pozyskane t.j. dane Uczestników do czasu zakończenia i rozstrzygnięcia

Konkursu oraz przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników,

związanych z Konkursem, dane Zwycięzcy do czasu wygaśnięcia ewentualnych

roszczeń Zwycięzcy oraz dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami

prawa; rozpoznanie reklamacji przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń

osoby zgłaszającej reklamację; realizacja uprawnień prawno-autorskich

wskazanych w § 8 przez okres posiadania takich uprawnień.

6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora

przez czas niezbędny dla realizacji celów, w związku z którymi zostały

pozyskane t.j. dane Uczestników do czasu zakończenia i rozstrzygnięcia

Konkursu oraz przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników,

związanych z Konkursem, dane Zwycięzcy do czasu wygaśnięcia ewentualnych

roszczeń Zwycięzcy oraz dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami

prawa; rozpoznanie reklamacji przez okres wygaśnięcia ewentualnych

roszczeń.

8. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do ich danych

osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych

danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także

prawo do przenoszenia danych, w zakresie przewidzianym prawem.

9. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na

przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, co jednak nie

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie

wyrażonej zgody przed jej cofnięciem – w tym celu Uczestnicy Konkursu wysłać

odpowiednią informację na adres: Organizatora 

10. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do złożenia skargi do organu

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Decyzje dotyczące przebiegu Konkursu nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

12. Odbiorcami danych osobowych mogą być: pracownicy lub współpracownicy

Organizatora lub Współorganizatora Konkursu, jak również podmioty

świadczące na rzecz Organizatora lub Współorganizatora Konkursu, usługi

pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe,

audytorskie, prawne lub zajmujące się dostarczaniem usług hostingowych lub

usług związanych z systemami i oprogramowaniem IT.§ 8. Postanowienia końcowe


1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Garnizonu Sztuki 

przez cały czas trwania Konkursu.

1. Regulamin wchodzi w życie w momencie opublikowania go na stronie.

2. Uczestnictwo w Konkursie związane jest z otrzymywaniem informacji

mailowych mogących stanowić informacje handlowe w rozumieniu art. 2 ust. 1

pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

(Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).

3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach

promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast

zakres uprawnień Uczestników i Organizatorów regulowany i oceniany jest na

podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
VOUCHER

1. Voucher to bilet otwarty na dowolny spektakl wystawiany w siedzibie Teatru Garnizon Sztuki, przy ul. Marii Konopnickiej 6, ważny przez 6 miesięcy.

2. Koszt Vouchera dla jednej osoby to 160 zł, dla dwóch osób 320 zł (niezależnie od strefy cenowej).

3. Voucher można zakupić zarówno w kasie Teatru jak i za pośrednictwem strony internetowej www.garnizonsztuki.org.pl.

4. Voucher można zrealizować w następujący sposób:
-kupując bilety przez stronę internetową, wpisując w odpowiednie pole kod Vouchera
– dokonując rezerwacji osobiście, telefonicznie lub mailowo w kasie Teatru.

5. Rezerwacja miejsc jest możliwa z odpowiednim wyprzedzeniem (nie gwarantujemy dostępności miejsc w ostatniej chwili), pod warunkiem, że data spektaklu mieści się w dacie ważności Vouchera.

6. Rezerwacji można dokonać na dowolny spektakl z repertuaru Teatru Garnizon Sztuki, który dostępny jest na stronie internetowej, z wyłączeniem wydarzeń specjalnych, spektakli gościnnych, premier oraz spektakli zastrzeżonych przez Dyrekcję Teatru (np. Sylwester).

7. Po dokonaniu rezerwacji należy zgłosić się do kasy Teatru w celu wymiany Vouchera na bilety z przypisanymi miejscami.

8. Jeśli cena biletu jest niższa niż wartość Vouchera kasa Teatru nie zwraca różnicy, nie ma również możliwości dopłaty do biletu w droższej strefie cenowej.

9. Voucher, który nie zostanie wymieniony w kasie na bilety nie daje prawa do zajęcia miejsc na widowni.

10. Voucher nie podlega zwrotowi.

11. Za niewykorzystany Voucher nie przysługuje zwrot pieniędzy.

12. Zrealizowany Voucher nie podlega zwrotowi, ani wymianie.

Uwaga! W związku z błędnym kierowaniem przez nawigację Google:

JEDYNYM PRAWIDŁOWYM ADRESEM Teatru Garnizon Sztuki jest ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa. (okolice Placu Trzech Krzyży, obok hotelu Sheraton, na tyłach Teatru Studio Buffo). Jesteśmy w trakcie wyjaśniania błędu i mamy nadzieję, że szybko uda nam się przywrócić prawidłową nawigację.

Do zobaczenia w Teatrze Garnizon Sztuki
;-)