Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów do Garnizonu Sztuki w sprzedaży on-line

Definicje

 1. Regulamin – oznacza poniższy regulamin
 2. Teatr – Garnizon Sztuki z siedzibą w Warszawie kod pocztowy 00-491, przy ul. Marii Konopnickiej 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawa, Wydział XIII  Gospodarczy KRS pod numerem 0000511331,  zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, NIP  5252811077, REGON  147302661
 3. Wydarzenie – spektakl, koncert lub inne wydarzenia artystyczne i kulturalne organizowane przez Garnizon Sztuki lub przez inny podmiot we współpracy z Garnizonem Sztuki
 4. Kupujący – osoba kupująca lub rezerwująca bilety na Wydarzenie na stronie garnizonsztuki.org.pl
 5. Bilet – dokument potwierdzający uprawnienie do wzięcia udziału w danym spektaklu

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu i rezerwacji przez Użytkowników poprzez Stronę Internetową www.garnizonsztuki.org.pl
 2. Zakup lub rezerwacja biletów jest możliwa jedynie po zaakceptowaniu poniższego Regulaminu, każdy Użytkownik zobowiązuje się zatem do zapoznania z Regulaminem.
 3. Aby dokonać rezerwacji lub zakupu biletów należy korzystać z aktualnych wersji przeglądarek internetowych zgodnych ze standardem HTML5 z włączoną obsługą JavaScript oraz SSL.
 4. Aktualny Repertuar znajduje się na stronie internetowej Garnizonu Sztuki (www.garnizonsztuki.org.pl).
 5. Jednorazowo Kupujący może nabyć maksymalnie 10 biletów na jeden termin. W przypadku chęci zakupu większej liczby biletów prosimy o kontakt z Biurem Organizacji Widowni e-mail: bilety@garnizonsztuki.org.pl
 6. Bilety dostępne na stronie internetowej Teatru to tylko część wszystkich biletów obecnych w sprzedaży. W przypadku braku dostępnych miejsc w systemie on-line, zachęcamy do kontaktu z kasą Teatru.
 7. Bilety ulgowe dostępne są tylko w kasie Garnizonu Sztuki, nie ma możliwości zakupu ich poprzez stronę internetową.
 8. Poprzez stronę internetową można zakupić bilet otwarty typu Voucher. Dostępne są one również

w  kasie Teatru

 1. Dyrekcja Garnizonu Sztuki zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w repertuarze oraz poszczególnych terminach i obsadach spektakli.
 2. Faktury VAT ze sprzedaży on-line wystawiane są wyłącznie podczas procesu zakupu biletów na stronie internetowej poprzez panel sprzedażowy, w którym należy zgłosić chęć jej otrzymania. Faktury wystawiane są w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.

Realizacja transakcji 

 1. Zakup biletów będzie możliwy jedynie na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu sprzedaży, kliknięcie przycisku „kupuję i płacę” wiąże się z obowiązkiem opłacenia biletów.
 2. Kupujący musi uzupełnić formularz prawdziwymi danymi. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych – Garnizon Sztuki ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży z powodu braku niezbędnych danych do jej realizacji.
 3. W przypadku, gdy Kupujący po dokonaniu transakcji nie otrzyma potwierdzenia zakupu i biletów ze względu na błędy w podanym adresie email istnieje możliwość otrzymania duplikatu biletów jedynie poprzez okazanie/przesłanie potwierdzenia płatności.
 4. Maksymalny czas realizacji sprzedaży to 10 minut.
 5. Rozliczenia transakcji przeprowadzone są za pośrednictwem PayU S.A.
 6. Garnizon Sztuki nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu płatniczego wyżej wymienionej spółki.

Realizacja Biletów

 1. Kupujący otrzymuje bilet domowy w formie PDF na wskazany adres mailowy. Bilet domowy można wydrukować i zabrać ze sobą lub okazać elektroniczną wersję biletu w telefonie.
 2. Kupujący jest w pełni odpowiedzialny za udostępnianie Biletu osobom trzecim za co Garnizon Sztuki nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Garnizon Sztuki może odmówić wstępu na salę teatralną w wypadku zaistnienia duplikatu danego biletu.
 4. Widzowie, którzy spóźnią się na spektakle nie będą wpuszczani na widownię. W tej sytuacji nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilety.
 5. Bilety na wydarzenia w Teatrze Garnizon Sztuki można nabyć również za pośrednictwem zewnętrznych bileterii.
 6. Sposób płatności, regulamin rezerwacji i odbioru biletów oraz reklamacje poza systemem Teatru Garnizonu Sztuki – określają regulaminy poszczególnych operatorów (zewnętrznych bileterii).
 7. Wszelkie zasady, zwrot/wymiana biletu zakupionego u operatora zewnętrznego określają regulaminy poszczególnych operatorów.

Zwroty i wymiana Biletów

 1. Zwrot biletów możliwy jest tylko w przypadku odwołania spektaklu lub zmiany repertuaru przez Garnizon Sztuki.
 2. W przypadku odwołania spektaklu Garnizon Sztuki zobowiązuje się do poinformowania Kupujących o tym fakcie.
 3. Zwrot biletów odbywa się zgodnie z formą dokonanej transakcji on-line na wskazany w potwierdzeniu tej transakcji numer konta.
 4. W przypadku wykupienia dodatkowej opcji zwrotu i zgłoszenia chęci rezygnacji z Biletów najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem wydarzenia, Garnizon Sztuki dokonuje zwrotu pieniędzy. W celu uzyskania zwrotu pieniędzy za Bilet należy wysłać taką prośbę mailem na adres kasa@garnizonsztuki.org.pl 

 5. Bilety zakupione w sposób określony w Regulaminie nie uprawniają do wymiany na inne wydarzenie z wyjątkiem przypadku odwołania wydarzenia, zmiany daty lub wykupienia opcji wymiany, która uprawnia do wymiany Biletów najpóźniej na 72 godziny przed rozpoczęciem wydarzenia. W przypadku wykupienia opcji wymiany i zgłoszenia chęci wymiany Biletów najpóźniej na 72 godziny przed rozpoczęciem wydarzenia, Garnizon Sztuki dokonuje jednorazowej wymiany na inne wydarzenie z aktualnej oferty. W celu wymiany Biletów należy wysłać taką prośbę mailem na adres kasa@garnizonsztuki.org.pl. W przypadku, gdy Bilety na inne wybrane wydarzenie są droższe, Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia brakującej kwoty. Nowe Bilety zostaną wysłane na adres mailowy podany podczas zakupu, o ile Rezerwujący pisemnie nie wskaże innego adresu mailowego.

Reklamacje 

 1. Garnizon Sztuki zastrzega, iż korzystanie ze Strony Internetowej garnizonsztuki.org.pl odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Kupującego. Garnizon Sztuki nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie ze Strony Internetowej przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw w dostępności do strony.
 2. W przypadku, gdy pojawią się problemy związane z realizacją zakupów na stronie garnizonsztuki.org.pl Kupujący powinien skontaktować się z PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186, (PayU) tel. +48 61 628 45 05 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego https://www.payu.pl/pomoc/kupuje
 3. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania Strony Internetowej www.garnizonsztuki.org.pl oraz sprzedaży Biletów za jej pośrednictwem na adres: bow@garnizonsztuki.org.pl
 4. Kupujący może przesłać reklamację nie później niż w termie 14 dni od daty powzięcia przez Kupującego informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji.
 1. Czas rozpatrywania reklamacji to 14 dni od daty jej złożenia.

Ochrona danych osobowych – polityka prywatności

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest wykonanie umowy sprzedaży biletu, którą Użytkownik zawiera z Administratorem na podstawie Regulaminu sprzedaży.
 2. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Garnizon Sztuki, ul.Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, KRS: 0000511331, NIP: 5252811077, REGON: 147302661
 3. Do kontaktu z Administratorem danych osobowych służy następujący adres email: iod@garnizonsztuki.org.pl
 4. Wszystkie dane osobowe uzyskane przez Garnizon Sztuki w ramach sprzedaży biletów są niezbędne do wykonania umowy kupna sprzedaży biletów jak również, za zgodą Kupującego, dane osobowe, będą wykorzystywane w celach otrzymywania informacji o ofercie Teatru Garnizon Sztuki. Otrzymanych danych osobowych nie przekazujemy osobom trzecim. Każdy Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do nich, poprawienia oraz ich uzupełnienia.

Pozostałe informacje 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują stosowne przepisy prawa.
 2. Garnizon Sztuki dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów.
 3. Zmiany obowiązują od momentu publikacji ich na stronie internetowej ze wskazaniem daty opublikowania zmian.
 4. Sprzedaż, która została przyjęta do realizacji podlega aktualnie obowiązującemu regulaminowi.
 5. Rekomendowany wiek przy spektaklach dla dorosłych to powyżej 16 rż, Obsługa Widowni ma prawo odmówić wejścia na widownię młodszemu Widzowi.
 6. Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu osobom, które wykazują oznaki nietrzeźwości lub są pod wpływem innych substancji psychoaktywnych. W takich przypadkach bilet nie podlega zwrotowi.
 7. Na widowni obowiązuje absolutny zakaz spożywania jedzenia oraz wnoszenia napojów w niezamykanych opakowaniach.
 8. Podczas spektaklu i wydarzeń kulturalnych obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, zegarków elektronicznych i innych urządzeń emitujących dźwięki. Prosimy o ich wyłączenie lub przejście w tryb bezdźwiękowy przed rozpoczęciem spektaklu.
 9. Na terenie teatru obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 10. Widzowie są zobowiązani do słuchania i respektowania poleceń oraz instrukcji Obsługi Widowni i pracowników teatru. Ich celem jest zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa wszystkich obecnych na sali.
 11. Niniejszy regulamin został opublikowany dnia 01.07.2020r.

Uwaga! W związku z błędnym kierowaniem przez nawigację Google:

JEDYNYM PRAWIDŁOWYM ADRESEM Teatru Garnizon Sztuki jest ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa. (okolice Placu Trzech Krzyży, obok hotelu Sheraton, na tyłach Teatru Studio Buffo). Jesteśmy w trakcie wyjaśniania błędu i mamy nadzieję, że szybko uda nam się przywrócić prawidłową nawigację.

Do zobaczenia w Teatrze Garnizon Sztuki
;-)